Sunday, March 28, 2010

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California gây quỷ Tổ Chức ngày Quân Lực 2010
5 comments:

Minh Hải Phạm said...

Chiến tranh đi xa rồi, xem qua tranh ảnh mà thấy lòng đau nhói, sợ, sợ một chiến tranh cướp đi sinh mạng của quá nhiều người, reo đau khổ lên bao người dân quê mẹ.


http://www.buongtrung.com

Minh Hải Phạm said...

Chiến tranh đi xa rồi, xem qua tranh ảnh mà thấy lòng đau nhói, sợ, sợ một chiến tranh cướp đi sinh mạng của quá nhiều người, reo đau khổ lên bao người dân quê mẹ.


http://www.buongtrung.com

Minh Hải Phạm said...

Chiến tranh đi xa rồi, xem qua tranh ảnh mà thấy lòng đau nhói, sợ, sợ một chiến tranh cướp đi sinh mạng của quá nhiều người, reo đau khổ lên bao người dân quê mẹ.


http://www.buongtrung.com

Minh Hải Phạm said...

Chiến tranh đi xa rồi, xem qua tranh ảnh mà thấy lòng đau nhói, sợ, sợ một chiến tranh cướp đi sinh mạng của quá nhiều người, reo đau khổ lên bao người dân quê mẹ.


http://www.buongtrung.com

Minh Hải Phạm said...

Chiến tranh đi xa rồi, xem qua tranh ảnh mà thấy lòng đau nhói, sợ, sợ một chiến tranh cướp đi sinh mạng của quá nhiều người, reo đau khổ lên bao người dân quê mẹ.


http://www.buongtrung.com